חיפוש חוזרים:

שנת 2022

חוזר 1.22 - שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2022

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 2.22- ועדת הכספים אישרה את עדכון שיעור ההפחתה בשווי השימוש ברכב חשמלי

להורדת הקובץ

ב‏‏‏‏חוזר 3.22-הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2022

להורדת הקובץ

‏‏ב‏‏‏‏חוזר 4.22- הארכת תוקף הוראת השעה לעניין החלת החוק לצמצום השימוש במזומן על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינאית

להורדת הקובץ

‏‏‏‏חוזר 5.22- נוהל רכישת תחליפי דלק בפטור מבלו

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 6.22- שינויים בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים מתחדשים 2022

להורדת הקובץ

חוזר 7.22- שינויים בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים שיתופיים 2022

להורדת הקובץ

חוזר 8.22 - ביטול תשלום היטל עובדים זרים

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 9.22 - תיקון סעיף 9(5 )לפקודת מס הכנסה

להורדת הקובץ

חוזר 10.22 - הארכה של הטבת המס לשדרות וליישובי הנגב המערבי ב-4 שנים

להורדת הקובץ

שנת 2021

חוזר 1.21- שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2021

להורדת הקובץ

חוזר 2.21 - שינויים בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים שיתופיים 2021

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 3.21- תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 4.21- הארכת מועד הגשת בקשות למענקים למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 5.21- עדכונים -מענק עידוד תעסוקה

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 6.21- עדכונים -מענק סיוע בתקופת הקורונה

להורדת הקובץ

ב‏‏‏‏חוזר 7.21-הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2021

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 8.21-הוארך הפטור מהיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות

להורדת הקובץ

בחוזר 9.21-הארכת תוקף ההקלה לשעת חירום הכרה בהעתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות

להורדת הקובץ

חוזר 10.21 - הקלות בתהליך קבלת ההנחה מארנונה

להורדת הקובץ

חוזר 11.20- הקלות נוספות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 12.20-הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע עבור מוסדות ציבור שמחזור הכנסותיהם נפגע בשל ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה

להורדת הקובץ

חוזר 13.21-הסדר מיוחד לפריסת חובות מע''מ עקב הקורונה

להורדת הקובץ

‏‏‏‏‏‏חוזר 14.21-סיוע במימון התאמות לדיגיטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

להורדת הקובץ

חוזר 16.21- טיוטת נוהל סיוע לעצמאיים חברי קבוץ מתחדש לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 17.21-פרסום חוזר ביטוח לאומי- הבהרות בדבר תשלום דמי ביטוח לאומי בחופשה ללא תשלום

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 18.21- נוהל סיוע לעצמאיים חברי קבוץ מתחדש לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

להורדת הקובץ

‏‏‏‏חוזר 19.21- מתווה הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע 'שומר החומות'

להורדת הקובץ

‏‏‏‏‏‏חוזר 20.21- הארכת הפטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל''ת

להורדת הקובץ

‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר 21.21- הנחיות מעודכנות של רשמת האגודות השיתופיות

להורדת הקובץ

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר 22.21-תוקף התקנות בדבר פחת מואץ על ציוד שנרכש מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021 מסתיים ביום 30 ביוני 2021

להורדת הקובץ

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר 23.21-פחת מואץ לנכס שנרכש במקום נכס שנפגע בשומר החומות

להורדת הקובץ

'חוזר 24.21-מתווה הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע 'שומר החומות

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 25.21-תביעה לפיצויים בעד נזק עקיף בעקבות מבצע שומר החומות

להורדת הקובץ

‏‏‏‏חוזר 26.21-החל באוגוסט 2022 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן

להורדת הקובץ

'‏‏‏‏‏‏חוזר 27.21-ארכה עד ה -31.12.21 להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל מבצע 'שומר החומות'

להורדת הקובץ

‏‏'‏‏‏‏‏‏חוזר 28.21-ביטול היטל העסקת עובדים זרים

להורדת הקובץ

‏‏‏‏'‏‏‏‏‏‏חוזר 29.21-הארכת תוקפן של תקנות המקנות זיכוי בגין עבודה במשמרות

להורדת הקובץ

שנת 2020-2019

חוזר 13.19- הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה14.18 בנושא השמדת המלאי

להורדת הקובץ

חוזר 14.19- הוראת ביצוע מס הכנסה ומעמ- יישום הטבות המס במסגרת החוק לעידו..

להורדת הקובץ

חוזר 11.19- פסיקת ועדת ערר בניגוד לעמדת מיסוי מקרקעין בנושא אופציה ייחודית

להורדת הקובץ

חוזר 10.19- מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון רק במידה ואפסו סיכויי פרעונה

להורדת הקובץ

חוזר 9.19- היטל מופחת בגין העסקת מסתננים

להורדת הקובץ

חוזר 8.19 - פסק דין בעליון - חישוב שווי שימוש ברכב

להורדת הקובץ

חוזר 5.19- שינויים במידיניות רשם העמותות במתן אישור ניהול תקין

להורדת הקובץ

חוזר 1.19- שינויים בביטוח לאומי 2019

להורדת הקובץ

חוזר 27.20 - הצעת חוק – מענק לעידוד התעסוקה- תמריץ כספי למעסיקים שיקלטו יחזירו עובדים שהוצאו משוק העבודה

להורדת הקובץ

חוזר 28.20 - ועדת כספים אישרה את בקשת שר האוצר - על מענק הסיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות לא יחול מעמ

להורדת הקובץ

חוזר 29.20 - אושר חוק מענק לעידוד תעסוקה (פעימה רביעית)

להורדת הקובץ

חוזר 30.20 -אורכות להגשת בקשות במסגרת הפעימה השנייה והשלישית

להורדת הקובץ

חוזר 31.20 -עידכון רשם האגודות לעניין כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של ועד אגודה לאור התפשטות נגיף הקורונה

להורדת הקובץ

נספח א- אספות כלליות באגודות שיתופיות - כינוס באמצעים טכנולוגיים- נספח להניות רשם האגודות השיתופיות מיום 8.7.2020

להורדת הקובץ

חוזר 32.20- מענק לעידוד תעסוקה - פעימה רביעית

להורדת הקובץ

חוזר 33.20- הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

להורדת הקובץ

חוזר 34.20 -מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

להורדת הקובץ

חוזר 35.20 -מענק לכל אזרח -לחשבון הבנק של הקיבוץ.

להורדת הקובץ

חוזר 36.20- מענק שימור עובדים

להורדת הקובץ

חוזר 37.20 -הנחה בארנונה לעסקים.doc

להורדת הקובץ

חוזר 38.20 - הגשת בקשה למענק הוצאות קבועות - לענפים יצרניים

להורדת הקובץ

חוזר 39.20-טיוטת נוהל סיוע לעצמאיים חברי קיבוץ מתחדש הממוסה לפי סעיף 60 א לפקודת מס הכנסה בשל השפעת נגיף הקורונה

להורדת הקובץ

חוזר 40.20 -כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה- 30 ביוני 2021

להורדת הקובץ

‏‏חוזר 41.20 -תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות

להורדת הקובץ

שנת 2018

חוזר 4.19- תשלום פיצויים בגין נזק לישובי הדרום

להורדת הקובץ

חוזר 3.19 - הטבות בישובים לשנת 2019 - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

להורדת הקובץ

חוזר 3.18- שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י)

להורדת הקובץ

חוזר 27.18- תזכורת לתחילת יישום החוק הגבלת שימוש במזומנים ושיקים החל מיום 1.1.2019

להורדת הקובץ

חוזר 26.18- הוראת ביצוע בנושא השמדת המלאי

להורדת הקובץ

מצגת עסקאות השבה לרמ''י במסגרת החלטה 1470

להורדת הקובץ

מצגת שיוך דירות

להורדת הקובץ

חוזר 25.18- דגשים בהעסקת עובדים זרים מסתננים

להורדת הקובץ

חוזר 24.18 מתוקן- נוהל תמיכה בצרכנים אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים

להורדת הקובץ

חוזר 23.18- פניה לרשם האגודות באופן מקוון

להורדת הקובץ

חוזר 22.18- חידוש חוזה חכירת מגרש

להורדת הקובץ

חוזר 21.18- ביטול בטוחות לטובת בנק החקלאות

להורדת הקובץ

חוזר 20.18- בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ

להורדת הקובץ

חוזר 19.18- זקיפת שווי הטבה בגין גיבוש לעובדים

להורדת הקובץ

חוזר 18.18- הרחבת המסלול הירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו''ל

להורדת הקובץ

חוזר 17.18 דיווח של חברי קיבוץ עצמאיים על הכנסתם החייבת לשנת 2017

להורדת הקובץ

חוזר 16.18 עדכון נוהל בבקשה לתיאום מס לחברי קבוץ מתחדש לשנת 2018

להורדת הקובץ

חוזר 27.18- תזכורת לתחילת יישום החוק הגבלת שימוש במזומנים ושיקים החל מיום 1.1.2019

להורדת הקובץ

חוזר 14.18- חוק התייעלות כלכלית (תיקוני התקציב להשגת יעדי התקציב 2019)

להורדת הקובץ

חוזר 13.18- העברת הדיווח על רכישות מהרש''פ ומכירות לרש''פ לדיווח המפורט

להורדת הקובץ

חוזר 11.18-הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2018

להורדת הקובץ

חוזר 10.18- פסק דין חדש בעניין השכרת דירות מגורים

להורדת הקובץ

חוזר 9.18- מלכ''ר שישתתף במכרז עלול לאבד את אישורו כמלכ''ר

להורדת הקובץ

חוזר 8.18 שינוי בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים שיתופיים 2018

להורדת הקובץ

חוזר 7.18 תזכורת לגבי העסקת אוכלוסיות אחרות בקבוץ המתחדש

להורדת הקובץ

חוזר 6.18 בדבר תיאום מס לחברי קיבוץ מתחדש

להורדת הקובץ

חוזר 5.18 תזכורת בנושא קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על פנסיה

להורדת הקובץ

חוזר 4.18 - תכנית כסף חכם

להורדת הקובץ

חוזר 3.18- שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י)

להורדת הקובץ

חוזר 1.18- שינו בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים שיתופיים בעבקות העלאת שכר המינימום

להורדת הקובץ

חוזר 2.18- כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים על פי הוראות ניהול ספרים

להורדת הקובץ

שנת 2017

הבהרה בנושא קיבוע זכויות לפנסיונרים

להורדת הקובץ

בקשה לקיבוע זכויות

להורדת הקובץ

חוזר 18.17- חוק מוסר תשלומים לספקים, תשעז -2017

להורדת הקובץ

חוזר 17.17 - סיוע לקליטת עובדים נוספים במסלול תעסוקה

להורדת הקובץ

חוזר 16.17 עדכונים בנושא ביטוח לאומי

להורדת הקובץ

החקיקה החדשה - דרישות הדיווח של המוסד לביטוח הלאומי

להורדת הקובץ

ביטוח לאומי- קצבאות- החקיקה החדשה

להורדת הקובץ

חוזר 15.17 - הוראות חדשות של הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים

להורדת הקובץ

חוזר 13.17 הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6

להורדת הקובץ

חוזר 12.17 קול קורא בדבר הצעה לתיקון לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) - קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת

להורדת הקובץ

חוזר 11.17 פסד זקיפת שווי רכב לעובדים

להורדת הקובץ

חוזר 10.17-הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2017

להורדת הקובץ

חוזר 9.17 - הקלה בחישוב דמי לידה לעובדת שכירה

להורדת הקובץ

חוזר 8.17- הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע''מ

להורדת הקובץ

חוזר 7.17 -יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

להורדת הקובץ

חוזר 1.17- חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 2.17 - שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2017

להורדת הקובץ

חוזר 3.17- שינויים בביטוח לאומי 2017

להורדת הקובץ

חוזר 5.17 - דיווח לרשות המים עלויות הפקת המים

להורדת הקובץ

חוזר 4.17- בקשה לתיאום ניכוי מס במקור לחברים בקיבוץ מתחדש

להורדת הקובץ

בקשה לפטור מניכוי מס במקור לעובדי חוץ בקיבוץ המסורתי

להורדת הקובץ

בקשה לתיאום ניכוי מס במקור לגמלאים בקיבוץ המתחדש

להורדת הקובץ

בקשה לפטור מניכוי מס במקור לעובדי חוץ בקיבוץ המסורתי

להורדת הקובץ

שנת 2016

חוזר 17.16 בית המשפט העליון קבע שאין יחסי עובד- מעביד בין חבר הקיבוץ לקיבוצו

להורדת הקובץ

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-18-16-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9d

להורדת הקובץ

חוזר 16.16 שינויים בבסיסים לתשלום ביטוח לאומי יולי 2016

להורדת הקובץ

חוזר 15.16- שינוי בהפרשות לביטוח הפנסיני החל מיולי 2016

להורדת הקובץ

חוזר 1.17- חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 13.16 פס''ד בעליון בנושא פיצויים בגין נזקי מלחמה

להורדת הקובץ

חוזר 16.16 שינויים בשיעורי ביטוח לאומי יולי 2016

להורדת הקובץ

חוזר 12.16- נתונים לצורך יישום הוראה 4- רישום התחיבות לפנסיה בקבוץ מתחדש

להורדת הקובץ

חוזר 11.16 רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה שיתופית חקלאית

להורדת הקובץ

החלטה 1447 רכישת זכויות למגורים (כולל נספח)

להורדת הקובץ

חוזר 10.16 שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2016

להורדת הקובץ

חוזר 9.16- הודעה לפני הגשת קנסות בגין אי דיווח במועד לפי סעיף 57

להורדת הקובץ

חוזר 8.16- שומה לפני מועד התיישנות

להורדת הקובץ

חוזר 7.16 - עדכון בחוק חופשה שנתית

להורדת הקובץ

חוזר 6.16- אישור החזרי מעמ- מסלול ירוק החל מדוח ינואר 2016

להורדת הקובץ

חוזר 16.16 שינויים בשיעורי ביטוח לאומי יולי 2016

להורדת הקובץ

חוזר 5.16- עדכון בנוגע לדוח שנתי לרשות המים

להורדת הקובץ

שנת 2015

חוזר 15.15 - הפחתת שיעור המע''מ ל-17

להורדת הקובץ

חוזר 6.15 - עדכון בחוק שכר מינימום

להורדת הקובץ

חוזר 6.15 - עדכון בחוק שכר מינימום

להורדת הקובץ

חוזר 5.15 - עדכון סכומי הניכוי המותרים משכר עובדים זרים

להורדת הקובץ

חוזר 4.15 - תיקון בחוק הודעה לעובד

להורדת הקובץ

חוזר 3.15 שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2015

להורדת הקובץ

חוזר 2.15 שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2015

להורדת הקובץ

חוזר 1.15- הארכת תוקף הוראות שעה מכח חוק יסוד הכנסת

להורדת הקובץ

חוזר 7.15 - תביעה ייצוגית נ' רשות המיסים

להורדת הקובץ

חוזר 8.15 - מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2014

להורדת הקובץ

חוזר 11.15 - הפרשי גמלאות ביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 12.15 - מתווה הסדרת מחלקי חשמל היסטוריים - מועד החלטה על חלופה

להורדת הקובץ

חוזר 13.15 - שינוי בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

להורדת הקובץ

חוזר 15.15 - ביטול היטל עובדים זרים בחקלאות

להורדת הקובץ

חוזר 14.15 - היטל עובדים זרים

להורדת הקובץ

חוזר 16.15 - הצעת רשם האגודות לרישום התחייבות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש

להורדת הקובץ

חוזר 17.15 - קופה מרכזית לפנסיה תקציבית

להורדת הקובץ

חישוב שיעורי הבלו להישבון - 1.1.16

להורדת הקובץ

שנת 2014

חוזר 22.14 - עדכון תחשיב נקודות זיכוי עובדים זרים לשנת 2015

להורדת הקובץ

חוזר 23.14- חברות ארנק

להורדת הקובץ

חוזר 20.14- חובת דיווח שנתי על מפעלי מים

להורדת הקובץ

חוזר 21.14- שינוי חוזה חכירה על ידי רמ''י בעת חידושו

להורדת הקובץ

חוזר 18.14- שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2014

להורדת הקובץ

חוזר 19.14 - פרסום הוראת ביצוע לפיצוי במסגרת מבצע צוק איתן

להורדת הקובץ

חוזר 15.14 - הנחיות לקבלת רישיון קבורה - חובת דיווח

להורדת הקובץ

חוזר 16.14 - היערכות לתביעות פייצויים בגין מבצע צוק איתן

להורדת הקובץ

חוזר 13.14 - חובת דיווח שנתי על מפעלי מים

להורדת הקובץ

חוזר 14 14 - פס''ד גיבוש עובדים

להורדת הקובץ

חוזר 11.14- תוספת קצבה לנכים

להורדת הקובץ

חוזר 12.14- מקדמת מס שבח החלה על רוכש מקרקעין

להורדת הקובץ

חוזר 9.14 - פס''ד עסקה מלאכותית

להורדת הקובץ

חוזר 10.14- משיכת כספי תגמולים בפטור ממס

להורדת הקובץ

חוזר 7.14 - פטור מדמי ביטוח לאומי לעובד זר

להורדת הקובץ

חוזר 8.14 - פטור מדמי ביטוח לאומי למתגייס

להורדת הקובץ

חוזר 5.14 - חובת רישום מספר הקונה

להורדת הקובץ

חוזר 6.14 - ניכוי מס תשומות בגין שכירת רכב

להורדת הקובץ

חוזר 3.14 - התרת הוצאות חכירה בתנאים מסוימים

להורדת הקובץ

חוזר 18.14- שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2014

להורדת הקובץ

חוזר 1.14 - חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד

להורדת הקובץ

חוזר 2.14 שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2014

להורדת הקובץ

שנת 2013

חוזר 12.13 - החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים-המשך

להורדת הקובץ

חוזר 13.13 - הצעת חוק חישוב נפרד-מאוחד

להורדת הקובץ

חוזר 10.13 - חובת תשלום מע''מ בהשכרת מקבץ דיור

להורדת הקובץ

חוזר 12.13 - החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים-המשך

להורדת הקובץ

חוזר 8.13 - החזר עודף מע''מ תשומות

להורדת הקובץ

חוזר 9.13 - דמי אבטלה לחבר קיבוץ

להורדת הקובץ

חוזר 7.13 - קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ

להורדת הקובץ

חוזר 6.13 - התכנית הכלכלית 13-14

להורדת הקובץ

חוזר 3.13 - שיעורי דמי ביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 4.13 - שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3ט ו-3י לשנת 2013

להורדת הקובץ

חוזר 5.13 - שינוי בשיעור המעמ

להורדת הקובץ

חוזר 2.13 - תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים

להורדת הקובץ

שנת 2012

חוזר מספר 8- תיקון מספר 42 לחוק מס ערך מוסף והוראת שעה

להורדת הקובץ

חוזר מספר 9- הגשת דוח אישי על ההכנסה לשנת 2011

להורדת הקובץ

חוזר מספר 6- דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011

להורדת הקובץ

חוזר מספר 7- עיתוי קבלת נקודת זיכוי למסיימי תואר אקדמי

להורדת הקובץ

חוזר מספר 4- הארכת תקנות פחת מואץ

להורדת הקובץ

חוזר מספר 5- פסד בנושא הכרה של הוצאות אשל בחול

להורדת הקובץ

חוזר מספר 1- דיווח מפורט של חשבוניות למעמ החל מינואר 2012

להורדת הקובץ

חוזר מספר 2- שיעורי הדיווח לביטוח לאומי

להורדת הקובץ

שנת 2011

חוזר 8.11.2011- עסקאות שהחיוב במעמ לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל

להורדת הקובץ

חוזר 10.11 שיעורי דמי ביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 6.11.2011- הודעת רשות המסים- הצעת חוק להגדלת היצע של דירות מגורים (הוראת שעה)

להורדת הקובץ

חוזר 7.11 שיעורי דמי ביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 4.11.2011 שיעורי דמי ביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 5.11- דיווח של עוסק הרשום כשותף באיחוד עוסקים

להורדת הקובץ

חוזר 2.2011- חוק ההסדרים תיקון לחוק עידוד השקעות הון

להורדת הקובץ

חוזר 3.2011- ביטול ההכרה בהוצאות אשל בארץ כהוצאה מוכרת

להורדת הקובץ

חוזר 1.2011- צעדים נוספים לצינון שוק הנדלן למגורים

להורדת הקובץ

שנת 2010

חוזר 23.10- הצעת חוק ההסדרים- המלצות לתיקוני חקיקה בתחום המס

להורדת הקובץ

חוזר 24.10.2010- תקופתהשמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים

להורדת הקובץ

חוזר 21.10- מפקד המלאי ל-31.12.2010

להורדת הקובץ

חוזר 22.10.2010- הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2010

להורדת הקובץ

חוזר 19.10- המועד האחרון להפקדה לקופת גמל מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2010 בעבור עובד ומעביד שהיו עמיתים בקופה ב-31.12.2007

להורדת הקובץ

חוזר 20.10.2010- נתונים לתאום הוצאות עודפות לשנת המס 2010

להורדת הקובץ

חוזר 17.10.2010- כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים על פי הוראות ניהול ספרים

להורדת הקובץ

חוזר 18.10- עדכוני מס שוטפים – ספטמבר 2010

להורדת הקובץ

חוזר 15.10.2010- תוכנית מסורטק לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה המסורתית

להורדת הקובץ

חוזר 16.10.2010- התיישנות חוב בדמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי

להורדת הקובץ

חוזר 13.10.2010- רכישת דירה בהרחבה של מושב - מחייבת מס רכישה לקרקע בלבד

להורדת הקובץ

חוזר 14.10.2010- דרישה לחישוב הפרשים בדמי ביטוח לאומי בגין שנים קודמות

להורדת הקובץ

חוזר 11.10.2010- שיעור הפחת למתקנים סולאריים

להורדת הקובץ

חוזר 12.10.2010- עדכוני פסיקה

להורדת הקובץ

חוזר 9.10.2010- תיקון חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי _הוראת שעה_- שנת 2010

להורדת הקובץ

חוזר 10.10- הודעה על קביעת שיעורי ריבית לעניין סעיף 3_י_ לפקודה

להורדת הקובץ

חוזר 7.10.2010- דיווח של עוסק הרשום כשותף באיחוד עוסקים

להורדת הקובץ

חוזר 8.10.2010- מועד הגשת הדוח האישי על ההכנסה לשנת 2009

להורדת הקובץ

חוזר 2.10.2010 רפורמת המיסוי הירוק

להורדת הקובץ

חוזר 1.10.2010 שינוי בשיעור המעמ

להורדת הקובץ