חיפוש חוזרים:

שנת 2020

שינויים בביטוח לאומי 2020

 

להורדת הקובץ

עדכון שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה

 

להורדת הקובץ

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה

 

להורדת הקובץ

שיעור ריבית רעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2020

 

להורדת הקובץ

שנת 2019

 הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה14.18 בנושא השמדת המלאי

 

להורדת הקובץ

- הודעת רשות התאגידים בנוגע לאגרה שנתית לרשם העמותות ינואר 2020...

 

להורדת הקובץ

הוראת ביצוע מס הכנסה ומעמ- יישום הטבות המס במסגרת החוק לעידו..

 

להורדת הקובץ

פסיקת ועדת ערר בניגוד לעמדת מיסוי מקרקעין בנושא אופציה ייחודית

 

להורדת הקובץ

מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון רק במידה ואפסו סיכויי פרעונה

 

להורדת הקובץ

היטל מופחת בגין העסקת מסתננים

 

להורדת הקובץ

פסק דין בעליון - חישוב שווי שימוש ברכב

 

להורדת הקובץ

שינויים במידיניות רשם העמותות במתן אישור ניהול תקין

 

להורדת הקובץ

 שינויים בביטוח לאומי 2019

 

להורדת הקובץ

שנת 2018

תשלום פיצויים בגין נזק לישובי הדרום

 

להורדת הקובץ

הטבות בישובים לשנת 2019 - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

 

להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2019

 

להורדת הקובץ

תזכורת לתחילת יישום החוק הגבלת שימוש במזומנים ושיקים החל מיום 1.1.2019

 

לחץ להורדת הקובץ

הוראת ביצוע בנושא השמדת המלאי

 

לחץ להורדת הקובץ

מצגת עסקאות השבה לרמ''י במסגרת החלטה 1470

 

לחץ להורדת הקובץ

מצגת שיוך דירות

 

לחץ להורדת הקובץ

דגשים בהעסקת עובדים זרים מסתננים

 

לחץ להורדת הקובץ

נוהל תמיכה בצרכנים אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים

 

לחץ להורדת הקובץ

פניה לרשם האגודות באופן מקוון

 

לחץ להורדת הקובץ

חידוש חוזה חכירת מגרש

 

לחץ להורדת הקובץ

ביטול בטוחות לטובת בנק החקלאות

 

לחץ להורדת הקובץ

בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ

 

לחץ להורדת הקובץ

זקיפת שווי הטבה בגין גיבוש לעובדים

 

לחץ להורדת הקובץ

 הרחבת המסלול הירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו''ל

 

לחץ להורדת הקובץ

חוזר 17.18 דיווח של חברי קיבוץ עצמאיים על הכנסתם החייבת לשנת 2017

 

לחץ להורדת הקובץ

עדכון נוהל בבקשה לתיאום מס לחברי קבוץ מתחדש לשנת 2018

 

לחץ להורדת הקובץ

הגבלת שימוש במזומנים ושיקים

 

לחץ להורדת הקובץ

חוק התייעלות כלכלית (תיקוני התקציב להשגת יעדי התקציב 2019)

 

לחץ להורדת הקובץ

 העברת הדיווח על רכישות מהרש''פ ומכירות לרש''פ לדיווח המפורט

 

לחץ להורדת הקובץ

הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2018

 

לחץ להורדת הקובץ

פסק דין חדש בעניין השכרת דירות מגורים

 

לחץ להורדת הקובץ

מלכ''ר שישתתף במכרז עלול לאבד את אישורו כמלכ''ר

 

לחץ להורדת הקובץ

שינוי בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים שיתופיים 2018

 

לחץ להורדת הקובץ

תזכורת לגבי העסקת אוכלוסיות אחרות בקבוץ המתחדש

 

לחץ להורדת הקובץ

תיאום מס לחברי קיבוץ מתחדש

 

לחץ להורדת הקובץ

תזכורת בנושא קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על פנסיה

 

לחץ להורדת הקובץ

תכנית כסף חכם

 

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י)

 

לחץ להורדת הקובץ

שינו בתשלומי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים שיתופיים בעבקות העלאת שכר המינימום

לחץ להורדת הקובץ

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים על פי הוראות ניהול ספרים

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2017

הבהרה בנושא קיבוע זכויות לפנסיונרים

 

לחץ להורדת הקובץ

בקשה לקיבוע זכויות

 

לחץ להורדת הקובץ

חוק מוסר תשלומים לספקים, תשעז -2017

לחץ להורדת הקובץ

סיוע לקליטת עובדים נוספים במסלול תעסוקה

 

לחץ להורדת הקובץ

עדכונים בנושא ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

מצגת בנושא חברים יזמים בקבוץ המתחדש בראי החקיקה החדשה

לחץ להורדת הקובץ

מצגת בנושא שינויים במס הכנסה בעקבות החקיקה החדשה

לחץ להורדת הקובץ

מצגת בנושא החקיקה החדשה - דרישות הדיווח של המוסד לביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

מצגת בנושא ביטוח לאומי- קצבאות- החקיקה החדשה

לחץ להורדת הקובץ

מצגת בנושא שינוי החקיקה - ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

הוראות חדשות של הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים.

לחץ להורדת הקובץ

הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6

לחץ להורדת הקובץ

קול קורא בדבר הצעה לתיקון לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) - קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת.

לחץ להורדת הקובץ

פסד זקיפת שווי רכב לעובדים

לחץ להורדת הקובץ

הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2017

לחץ להורדת הקובץ

הקלה בחישוב דמי לידה לעובדת שכירה

לחץ להורדת הקובץ

הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע''מ

לחץ להורדת הקובץ

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

לחץ להורדת הקובץ

חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לענין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2017

לחץ להורדת הקובץ

שינויים בביטוח לאומי 2017

לחץ להורדת הקובץ

דיווח לרשות המים- עלויות הפקת המים

לחץ להורדת הקובץ

בקשה לתיאום ניכוי מס במקור לחברים בקיבוץ מתחדש

לחץ להורדת הקובץ

בקשה לתיאום ניכוי מס במקור לגמלאים בקיבוץ המתחדש

לחץ להורדת הקובץ

בקשה לפטור מניכוי מס במקור לעובדי חוץ בקיבוץ המסורתי

לחץ להורדת הקובץ

בקשה לפטור ניכוי מס במקור לגמלאים בקיבוץ המסורתי

לחץ להורדת הקובץ

היערכות לדיווח כספי לרשות המים לשנת 2016 והצעת התקשרות

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2016

בית המשפט העליון קבע כי בין חבר קיבוץ לקיבוצו אין יחסי עובד מעביד

לחץ להורדת הקובץ

תמיכה בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016

לחץ להורדת הקובץ

שינויים בבסיסים לתשלומי ביטוח לאומי יולי 2016

לחץ להורדת הקובץ

שינוי בהפרשות לביטוח הפנסיוני החל מיולי 2016

לחץ להורדת הקובץ

חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

חוזר ביטוח לאומי- חובת דיווח 126 מידי חצי שנה

לחץ להורדת הקובץ

פס''ד בעליון בנושא פיצויים בגין נזקי מלחמה

לחץ להורדת הקובץ

נתונים לצורך יישום הוראה 4- רישום התחיבות לפנסיה בקבוץ מתחדש

לחץ להורדת הקובץ

רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית

לחץ להורדת הקובץ

החלטה 1447- רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לעניין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2016

לחץ להורדת הקובץ

קנסות רשם האגודות בגין אי דיווח הרכב ועד הנהלה

לחץ להורדת הקובץ

שומה לפני מועד התיישנות

לחץ להורדת הקובץ

עדכון בחוק חופשה שנתית

לחץ להורדת הקובץ

אישור החזרי מעמ- מסלול ירוק החל מדוח ינואר 2016

לחץ להורדת הקובץ

שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2016

לחץ להורדת הקובץ

עדכון בנוגע לדוח שנתי לרשות המים

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2015

הפחתת שיעור המע''מ ל-17%

לחץ להורדת הקובץ

עדכון בחוק שכר מינימום

לחץ להורדת הקובץ

עדכון בחוק שכר מינימום

לחץ להורדת הקובץ

עדכון סכומי הניכוי המותרים משכר עובדים זרים

לחץ להורדת הקובץ

תיקון בחוק הודעה לעובד

לחץ להורדת הקובץ

שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2015

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לעניין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2015

לחץ להורדת הקובץ

הארכת תוקף הוראות שעה מכח חוק יסוד הכנסת

לחץ להורדת הקובץ

תביעה ייצוגית נ' רשות המיסים

לחץ להורדת הקובץ

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2014

לחץ להורדת הקובץ

הפרשי גמלאות ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

מתווה הסדרת מחלקי חשמל היסטוריים - מועד החלטה על חלופה

לחץ להורדת הקובץ

שינוי בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

לחץ להורדת הקובץ

היטל עובדים זרים

לחץ להורדת הקובץ

ביטול היטל עובדים זרים בחקלאות

לחץ להורדת הקובץ

הצעת רשם האגודות לרישום התחייבות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש

לחץ להורדת הקובץ

קופה מרכזית לפנסיה תקציבית

לחץ להורדת הקובץ

חישוב שיעורי הבלו להישבון 

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2014

עדכון תחשיב נקודות זיכוי עובדים זרים לשנת 2015

לחץ להורדת הקובץ

חובת דיווח שנתי על מפעלי מים

לחץ להורדת הקובץ

שינוי חוזה חכירה על ידי רמ''י בעת חידושו

לחץ להורדת הקובץ

שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2014

לחץ להורדת הקובץ

פרסום הוראת ביצוע לפיצוי במסגרת מבצע צוק איתן

לחץ להורדת הקובץ

הנחיות לקבלת רישיון קבורה - חובת דיווח

לחץ להורדת הקובץ

היערכות לתביעות פייצויים בגין מבצע צוק איתן

לחץ להורדת הקובץ

חובת דיווח שנתי על מפעלי מים

לחץ להורדת הקובץ

פס''ד גיבוש עובדים

לחץ להורדת הקובץ

תוספת קצבה לנכים

לחץ להורדת הקובץ

מקדמת מס שבח החלה על רוכש מקרקעין

לחץ להורדת הקובץ

פס''ד עסקה מלאכותית

לחץ להורדת הקובץ

משיכת כספי תגמולים בפטור ממס

לחץ להורדת הקובץ

פטור מדמי ביטוח לאומי לעובד זר

לחץ להורדת הקובץ

פטור מדמי ביטוח לאומי למתגייס

לחץ להורדת הקובץ

חובת רישום מספר הקונה

לחץ להורדת הקובץ

ניכוי מס תשומות בגין שכירת רכב

לחץ להורדת הקובץ

התרת הוצאות חכירה בתנאים מסוימים

לחץ להורדת הקובץ

שינויים בשיעורי ביטוח לאומי 2014

לחץ להורדת הקובץ

חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לעניין סעיף 3(ט) ו-3(י) לשנת 2014

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2013

החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים-המשך

לחץ להורדת הקובץ

הצעת חוק חישוב נפרד-מאוחד

לחץ להורדת הקובץ

חובת תשלום מע''מ בהשכרת מקבץ דיור

לחץ להורדת הקובץ

החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים

לחץ להורדת הקובץ

החזר עודף מע''מ תשומות

לחץ להורדת הקובץ

דמי אבטלה לחבר קיבוץ

לחץ להורדת הקובץ

קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ

לחץ להורדת הקובץ

התכנית הכלכלית 13-14

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי דמי ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי ריבית רעיונית לעניין סעיף 3'ט ו-3'י לשנת 2013

לחץ להורדת הקובץ

שינוי בשיעור המע"מ

לחץ להורדת הקובץ

תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2012

תיקון מספר 42 לחוק מס ערך מוסף והוראת שעה

לחץ להורדת הקובץ

הגשת דוח אישי על ההכנסה לשנת 2011

לחץ להורדת הקובץ

דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011

לחץ להורדת הקובץ

עיתוי קבלת נקודת זיכוי למסיימי תואר אקדמי

לחץ להורדת הקובץ 

הארכת תקנות פחת מואץ

לחץ להורדת הקובץ

פסד בנושא הכרה של הוצאות אשל בחו"ל

לחץ להורדת הקובץ

דיווח מפורט של חשבוניות למעמ החל מינואר 2012

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי הדיווח לביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2011

עסקאות שהחיוב במע"מ לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל

לחץ להורדת הקובץ

שיעורי דמי ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

 

הודעת רשות המסים- הצעת חוק להגדלת היצע של דירות מגורים (הוראת שעה)

לחץ להורדת הקובץ

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

 שיעורי דמי ביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

דיווח של עוסק הרשום כשותף באיחוד עוסקים

לחץ להורדת הקובץ

חוק ההסדרים תיקון לחוק עידוד השקעות הון

לחץ להורדת הקובץ

ביטול ההכרה בהוצאות אשל בארץ כהוצאה מוכרת

לחץ להורדת הקובץ

צעדים נוספים לצינון שוק הנדלן למגורים

לחץ להורדת הקובץ

שנת 2010

הצעת חוק ההסדרים- המלצות לתיקוני חקיקה בתחום המס

לחץ להורדת הקובץ

תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים

לחץ להורדת הקובץ

מפקד המלאי ל-31.12.2010

לחץ להורדת הקובץ

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2010

לחץ להורדת הקובץ

המועד האחרון להפקדה לקופת גמל מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2010 בעבור עובד ומעביד שהיו עמיתים בקופה ב-31.12.2007

לחץ להורדת הקובץ

נתונים לתאום הוצאות עודפות לשנת המס 2010

לחץ להורדת הקובץ

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים על פי הוראות ניהול ספרים

לחץ להורדת הקובץ

עדכוני מס שוטפים – ספטמבר 2010

לחץ להורדת הקובץ

תכנית מסורטק לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה המסורתית

לחץ להורדת הקובץ

התיישנות חוב בדמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי

לחץ להורדת הקובץ

רכישת דירה בהרחבה של מושב - מחייבת מס רכישה לקרקע בלבד

לחץ להורדת הקובץ

דרישה לחישוב הפרשים בדמי ביטוח לאומי בגין שנים קודמות

לחץ להורדת הקובץ

שיעור הפחת למתקנים סולאריים

לחץ להורדת הקובץ

עדכוני פסיקה

לחץ להורדת הקובץ

תיקון חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי -הוראת שעה

לחץ להורדת הקובץ

הודעה על קביעת שיעורי ריבית לעניין סעיף 3י' לפקודה

לחץ להורדת הקובץ

דיווח של עוסק הרשום כשותף באיחוד עוסקים

לחץ להורדת הקובץ

מועד הגשת הדוח האישי על ההכנסה לשנת 2009

לחץ להורדת הקובץ

רפורמת המיסוי הירוק

לחץ להורדת הקובץ

שינוי בשיעור המע"מ

לחץ להורדת הקובץ